هیئت موسسین و هیئت مدیران مجتمع کیمیا

دکتر حسین زمانی یکتا

دکتر حسین زمانی یکتا
موسس و نایب رئیس
عضو هیئت مدیره

• متولد سال ۱۳۲۱
• دکتری پزشکی ۱۳۴۹ دانشگاه ملی ( دانشگاه شهید بهشتی )
• تخصص جراحی زنان و زایمان ۱۳۵۶ انگلستان (Royal College of Surgeons)
• سازمان پزشکی قانونی کشور ۱۳۶۲

o موسس مجتمع آموزشی، فرهنگی و درمانی کیمیا
o موسس و رییس درمانگاه دکتر زمانی دهه ۵۰
o سهامدار و جراح زنان بیمارستان قائم ( کرج ) ۱۳۸۰
o سهام دار و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تجلی امید پارسیان ( تاپ ) ۱۳۹۱
o موسس و نایب ریئس هیئت مدیره سلامتکده طب سنتی کیمیا ۱۳۹۳
o موسس و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع غذای سالم (کیمیا حکمت سلامت) ۱۳۹۳
o موسس و نایب ریئس مجتمع آموزشی (فناوری سلامت راز کیمیا ۱۳۹۳)
o عضو هیئت علمی و مدرس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا

دکتر پروین امامی

دکتر پروین امامی
موسس و رئیس
هیئت مدیره

• متولد سال ۱۳۲۶
• دکتری پزشکی ۱۳۵۲ دانشگاه ملی ( دانشگاه شهید بهشتی )
• دکتری تخصصی کلینیکال و پاتولوژی ۱۳۵۹ دانشگاه ملی ( دانشگاه شهید بهشتی )

o موسس مجتمع آموزشی، فرهنگی و درمانی کیمیا
o موسس آزمایشگاه پاتوبیولوژی کیمیا ۱۳۶۰
o سهامدار و بازرس هیئت مدیره بیمارستان تهران پارس ۱۳۷۳
o سهامدار و عضو هیئت مدیره بیمارستان بیمارستان قائم ( کرج ) ۱۳۸۰
o سهام دار و نائب رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی تجلی امید پارسیان ( تاپ ) ۱۳۹۱
o عضو هیئت علمی و مدرس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا ۱۳۸۵
o موسس و ریئس هیئت مدیره سلامتکده طب سنتی کیمیا ۱۳۹۳
o موسس و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع غذای سالم (کیمیا حکمت سلامت) ۱۳۹۳
o موسس و نایب ریئس مجتمع آموزشی (فناوری سلامت راز کیمیا ۱۳۹۳)
o موسس و مدیر مسئول مجله سلامت سبز ۱۳۹۵
o موسس ومدیر مسئول موسسه نقش ماهی ۱۳۹۷

مرحوم مهندس محمد امامی

مهندس محمد امامی
موسس

• متولد سال ۱۳۰۲
• مهندس عمران ۱۳۲۴
• مهندسی زلزله ۱۳۷۲ دانشگاه (UCLA آمریکا )

o موسس شرکت نوسقف
o موسس شرکت پریفابریکه
o تاسیس مجتمع کیمیا به عنوان مجتمع فرهنگی، درمانی و آموزشی
o عضو هیئت مدیره سلامتکده طب¬سنتی کیمیا ۱۳۹۳
o مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سلامتکده طب سنتی کیمیا ۱۳۹۳
o عضو هیئت مدیره مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا ۱۳۹۳
o موسس و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع غذای سالم (کیمیا حکمت سلامت) ۱۳۹۳
o عضو هیئت علمی و مدرس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا ۱۳۹۳

دکتر علیرضا زمانی یکتا

دکتر علیرضا زمانی یکتا
موسس، مدیرعامل
عضو هیئت مدیره

• متولد سال ۱۳۵۴
• مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
• مهندسی عمران – عمران
• دکتری – مدیریت پروژه و ساخت
• دانشجوی دکتری پزشکی

o مدیر عامل مجتمع آموزشی، فرهنگی و درمانی کیمیا
o سهام دار شرکت تعاونی تجلی امید پارسیان ( تاپ ) ۱۳۹۱
o مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سلامتکده طب سنتی کیمیا ۱۳۹۳
o عضو هیئت مدیره مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا ۱۳۹۳
o موسس و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع غذای سالم (کیمیا حکمت سلامت) ۱۳۹۳
o عضو هیئت علمی و مدرس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا ۱۳۹۳
o دارای مقالات علمی متعدد در زمینه احیاء سلولی و مولکولی

پزشکان مجتمع کیمیا

فهرست